A A A K K K
людям з порушенням зору
Відділ освіти, молоді та спорту Віньковецької селищної ради

ПОЛОЖЕННЯ про відділ освіти, молоді та спорту Віньковецької селищної ради

ЗАТВЕРДЖЕНО
 

селищної ради VІІІ скликання                                                                     від 01.12.2020 № 31-1/2020

(в редакції рішення Віньковецької селищної ради VІІІ скликання 

 від  23.02.2024 №13-52/2024)

 

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ освіти, молоді та спорту Віньковецької селищної ради

 

1. Загальні положення

       1.1. Відділ освіти, молоді та спорту Віньковецької селищної ради (далі - Відділ) утворено рішенням Віньковецької селищної ради від 01.12.2020 року №31-1/2020.

1.2. Відділ є виконавчим органом Віньковецької селищної ради, є їй підзвітний і підконтрольний, підпорядкований виконавчому комітету селищної ради та селищному голові, а з питань здійснення делегованих повноважень – підконтрольний відповідним органам виконавчої влади.

1.3. Засновником Відділу є Віньковецької селищна рада (далі-Засновник).

        1.4. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про фізичну культуру і спорт» та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, профільних міністерств, рішеннями Віньковецької селищної ради і виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.5. Відділ є уповноважений Засновником орган управління освітою Віньковецької селищної ради.

1.6. Відділ освіти, молоді та спорту (далі - Відділ) є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України із своїм найменуванням, штампи, власні бланки, має право у межах своїх повноважень укладати від свого імені угоди з юридичними та фізичними особами, мати майнові й немайнові права, нести зобов'язання, бути позивачем i відповідачем у судах.

Відділ освіти, молоді та спорту є неприбутковою організацією, має статус бюджетної установи.

1.7. Місцезнаходження: 32500, Хмельницька область, Хмельницький район, с-ще. Віньківці, вул. Соборної України, 15.

1.8. Назва юридичної особи:

повна: Відділ освіти, молоді та спорту Віньковецької селищної ради.

скорочена: Відділ освіти, молоді та спорту.

1.9. Організаційно-правова форма: орган місцевого самоврядування.

1.10. Відділ є головним розпорядником бюджетних коштiв за видатками, якi визначені рішенням про мiсцевий бюджет на фiнансування установ i закладiв освiти, мiсцевих програм i заходiв. Вiддiл, як головний розпорядник бюджетних коштiв, здiйснює фiнансову дiяльнiсть вiдповiдно до Бюджетного кодексу України.

 

2. Мета діяльності Відділу

2.1. Метою діяльності Відділу є створення умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина через систему багатопрофільної, різнорівневої дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечення доступності освіти для всіх, хто її потребує, забезпечення реалізації місцевої та державної політики з питань дітей, молоді та спорту, надання населенню якісних послуг в сфері фізичної культури шляхом виконання відповідних державних і місцевих програм, через мережу комунальних підприємств, установ і закладів освіти для задоволення потреб та інтересів територіальної громади.

 

3. Основні завдання, функції та права Відділу

3.1. Для досягнення мети Відділ вирішує такі завдання:

3.1.1. Відповідає за реалізацію державної політики та повноваження органу місцевого самоврядування у сферах освіти, фізичної культури, молоді та спорту;

3.1.2. Створює рівні та доступні умови для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти;

3.1.3. Здійснює контроль за організацією матеріально-технічного та фінансового забезпечення дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів та закладів фізкультурно-спортивної спрямованості;

3.1.4. Забезпечує популяризацію фізичної культури та спорту, здорового способу життя, співпрацю з громадськими, відомчими, приватними організаціями та закладами фізкультурно-спортивної спрямованості у вирішенні завдань популяризації здорового способу життя та створенні передумов для заняття фізкультурою і спортом дітей i молоді;

3.1.5. Забезпечує розвиток мережі комунальних закладів, які забезпечують умови для занять фізичною культурою та спортом, координує їх діяльність.

3.1.6. Планує та забезпечує розвиток мережі закладів освіти;

3.1.7. Закріплює за закладами початкової, базової та профільної середньої освіти територію обслуговування;

3.1.8. Затверджує Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти та склад конкурсної комісії;

3.1.9. Приймає рішення про проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти.

3.1.10. Здiйснює комплектування закладiв та установ освіти керiвними кадрами вiдповiдно до Законів України;

3.1.11. Укладає строковий трудовий договiр (контракт) з керiвником закладу та установи освiти, обраним (призначеним)  відповідно до чинного законодавства;

3.1.12. Розриває строковий трудовий договiр з керiвником закладу освiти з пiдстав та у порядку, визначених законодавством й установчими документами закладу освiти;

3.1.13. Здiйснює заохочення, накладення на директорiв закладiв освiти дисциплiнарного стягнення за порушення положень Статуту закладу освіти або трудового договору та його зняття, згiдно з чинним законодавством;

3.1.14. Здiйснює контроль за дотриманням установчих документiв закладу освiти;

3.1.15. Затверджує за поданням закладу загальної середньої освiти Стратегiю розвитку такого закладу;

3.1.16. Фiнансує виконання Стратегiї розвитку закладiв освiти, у тому числi здiйснення iнновацiйноi дiяльностi закладом освiти;

3.1.17. Забезпечує та фiнансує пiдвезення учнів i педагогiчних працiвникiв до закладiв початкової, базової та профiльної середньої освiти i в зворотному напрямку;

3.1.18. Забезпечує створення в закладах освіти інклюзивного освітнього середовища, унiверсального дизайну та розумного пристосування;

3.1.19. Забезпечує курсову перепiдготовку та атестацiю педагогiчних працiвникiв;

3.1.20. Здiйснює контроль за органiзацiєю матерiально-технiчного та фiнансового забезпечення дошкiльних, загальноосвiтнiх, позашкiльних закладiв освiти;

3.1.21. Затверджує кошторис закладу освiти, у тому числi обсяг коштiв, що передбачається на пiдвищення квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв, та контролює його виконання;

3.1.22. Здiйснює контроль за використанням закладами та установами освiти публiчних коштiв та за фiнансово-господарською дiяльнiстю закладiв та установ освiти;

3.1.23. Здiйснює контроль за недопущенням привiлеїв чи обмежень (дискримiнацiї) за ознаками вiку, cтаті, раси, кольору шкiри, стану здоров'я, iнвалiдностi, особливих oсвітніх потреб, громадянства, нацiональностi, полiтичних, релiгiйних чи iнших переконань, мiсця проживання, мови спiлкування, походження, сiмейного, соцiального та майнового стану, складних життєвих обставин, наявностi судимостi та за iншими ознаками;

3.1.24. Здiйснює контроль за виконанням плану заходiв, спрямованих на запобiгання та протидiю булiнгy (цькуванню) в закладах освiти; розглядає скарги про вiдмову в peaгуванні на випадки булiнгу (цькування) за заявами здобувачiв освiти, їхніх батькiв, законних представникiв, iнших осiб та приймає рiшення за результатами розгляду таких скарг; сприяє створенню безпечного освiтнього середовища в закладах освiти та вживає заходiв для надання соцiальних і психолого-педагогiчних послуг здобувачам освiти, якi вчинили булiнг (цькування), стали його свідками або постраждали від булінгу;

3.1.25. Здійснює управління закладами та установами освіти, що є комунальною власністю і перебувають у безпосередньому підпорядкуванні;

3.1.26. Здійснює розгляд звернень громадян та прийом громадян з питань, що відносяться до компетенції Відділу за встановленим графіком;

3.1.27. Забезпечує формування, публікацію та підтримку в актуальному стані матеріалів, які відносяться до компетенції Відділу на веб сайті;

3.1.28. Здійснює інші повноваження, покладені на Відділ, відповідно до чинного законодавства.

 

3.2. При здійсненні повноважень Відділ зобов’язаний:

3.2.1. Забезпечити дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції й законодавстві України;

3.2.2. Забезпечити виконання вимог чинного законодавства України щодо конфіденційності інформації відносно особи;

3.2.3. Здійснювати контроль за дотриманням фiнансової дисциплiни в пiдвiдомчих закладах;

З.2.4.Забезпечити контроль за дотриманням правил охорони працi, технiки безпеки, санiтарних норм у пiдвiдомчих закладах;

3.2.5. Не допускати в своїй дiяльностi порушення вимог антикорупцiйного законодавства;

3.2.6 Забезпечити утримання та розвиток закладiв та установ освiти, їх матерiально-технiчної бази на pівні, достатньому для виконання вимог державних стандартiв, лiцензiйних умов провадження ocвітньої дiяльностi у сферi освiти, вимог трудового законодавства, оплати працi педагогiчних та iнших працiвників, охорони працi, безпеки життєдiяльностi, пожежної безпеки тощо;

3.2.7. Забезпечити дотримання принципiв унiверсального дизайну та/або розумного пристосування пiд час проєктування, будiвництва та реконструкцii будiвель, споруд, примiщень закладiв та установ освiти;

3.2.8. У разi реорганiзацiї чи лiквiдацiї закладу освiти забезпечити здобувачам oсвіти можливiсть продовжити навчання на вiдповiдному pівні освiти;

3.2.9.Забезпечити вiдповiдно до законодавства створення в закладах освiти безперешкодного середовища для учасникiв освiтнього процесу, зокрема для осiб з особливими освiтнiми потребами;

3.2.10. Не втручатися в дiяльнiсть закладiв освiти, що здiйснюється ними у межах їх автономних прав, визначених законом та установчими документами.

 

3.3. Відповідно до покладених на нього завдань Відділ реалізує такі функції:

3.3.1. Забезпечує в межах, визначених законодавством, права членів територіальної громади в сферах освіти, фізичної культури та спорту, шляхом виконання відповідних державних і місцевих цільових програм, надання населенню якісних послуг через мережу відповідних комунальних установ та закладів;

3.3.2. Забезпечує виконання конституційних вимог щодо обов’язковості здобуття дітьми та підлітками громади дошкільної та загальної середньої освіти;

3.3.3. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституцiї України щодо функціонування української мови як державної в закладах та установах освіти;

3.3.4. Сприяє задоволенню освітніх запитів представників національних меншин; надає можливість навчатись рідною мовою чи вивчати рідну мову в державних та комунальних закладах освіти;

3.3.5. Для належного та ефективного визначення i закрiплення за закладом освiти територiї обслуговування веде облiк дiтей дошкiльного та шкiльного віку, враховує спроможнiсть кожного закладу освiти й демографiчну ситуацiю на вiдповiднiй території та у разi необхiдностi забезпечує створення додаткових класів;

3.3.6. Сприяє організації фізкультурно-спортивних заходів серед дітей та підлітків шкільного віку, у тому числі заходів, спрямованих на покращення фізичного виховання дітей i молоді;

3.3.7. Розробляє i подає на розгляд селищної ради пропозиції до проєктів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм i здійснення заходів, спрямованих на розвиток освіти та спорту;

3.3.8. Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти, фізичної культури та спорту в громаді, організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації для формування банку даних;

3.3.9. Забезпечує виконання рішень Віньковецької селищної ради, виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови з питань, що віднесені до компетенції Відділу;

3.3.10. Аналізує стан освіти, фізичної культури та спорту в територіальній громаді, прогнозує розвиток дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, сприяє оптимізації мережі відповідних закладів освіти незалежно від типів і форм власності згідно з потребами громадян;

3.3.11. Визначає потребу в закладах та установах освіти всіх типів та подає пропозиції до виконавчого комітету Віньковецької селищної ради щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб територіальної громади за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів;

3.3.12. Вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету селищної ради щодо утворення вечірніх (змінних) шкіл, класів, груп за різними формами навчання при закладах загальної середньої освіти;

3.3.13. Вносить пропозиції Засновнику щодо розвитку мережі закладів освіти, сприяє їх матеріальний підтримці;

3.3.14. Вивчає потребу щодо створення додаткових можливостей для повноцінного і здорового розвитку та творчої самореалізації дітей, сприяє розвитку мережі гуртків та закладів позашкільної освіти, спортивних секцій, координує роботу закладів освіти, пов’язану з навчанням та вихованням, оздоровленням дітей, організацією їх дозвілля;

3.3.15. Організовує харчування дітей у закладах освіти за рахунок місцевого бюджету та залучених коштів;

3.3.16. Вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у закладах освіти, здійснення оздоровчих заходів;

3.3.17. Забезпечує організацію роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в дошкільних, позашкільних закладах освіти;

3.3.18. Сприяє розширенню діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств;

3.3.19. Сприяє органам опіки і піклування у виявленні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

3.3.20. Спільно із службою у справах дітей сприяє запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх у закладах освіти, насильства у сім’ї, учнівському колективі;

3.3.21. Сприяє проведенню в установленому порядку конкурсів, олімпіад та інших змагань серед здобувачів освіти;

3.3.22. Координує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту, забезпечує ними заклади та установи освіти;

3.3.23. Забезпечує участь дітей у Всеукраїнських чемпіонатах, кубках, конкурсах, фестивалях, змаганнях, літніх школах і таборах;

3.3.24. Організовує проведення засідань, нарад, семінарів, координаційних рад, комітетів та інших заходів з питань, які належать до компетенції Відділу;

3.3.25. Сприяє наданню педагогічним працівникам державних гарантій, передбачених законодавством, вживає заходів щодо соціального захисту учасників освітнього процесу;

3.3.26. Організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників та їх атестації відповідно до Положення про атестацію педагогічних працівників;

3.3.27. Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення, нагородження працівників освіти, молоді та спорту;

3.3.28. Здійснює координаційну роботу закладів та установ освіти, молоді та спорту, що належать до комунальної власності, аналізує результати господарської діяльності, готує пропозиції та заходи щодо їх ефективності роботи відповідно до компетенції Відділу;

3.3.29. Сприяє матеріально-технічному забезпеченню закладів та установ освіти; введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками, спортивним інвентарем;

3.3.30. Координує підготовку закладів та установ освіти до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень;

3.3.31. Координує роботу з питань дотримання правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в закладах та установах освіти, що віднесені до сфери повноважень відділу та надає практичну допомогу в проведенні відповідної роботи;

3.3.32 Забезпечує пільговий проїзд здобувачів освіти, вихованців та педагогічних працівників до місця навчання і додому;

3.3.33. Сприяє фінансовому забезпеченню наявної мережі закладів освіти;

3.3.34. Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування закладів освіти та установ, які перебувають у комунальній власності, аналізує їх використання;

3.3.35. Координує формування та використання закладами та установами освіти видатків загального та спеціального фондів місцевого бюджету, а також коштів, залучених закладами з інших джерел;

3.3.36. Надає та реалізує пропозиції із залучення додаткових ресурсів шляхом участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів;

3.3.37. Самостійно здійснює бухгалтерський облік коштів та майна Відділу, надає відомості на вимогу органів, яким надано право контролю за його діяльністю;

3.3.38. Веде облік і складає бухгалтерську звітність щодо субвенцій із державного бюджету. Проводить аналіз фінансування виконаних робіт та подає звіти у відповідні інстанції;

3.3.39. Здійснює процедуру закупівлі товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів згідно з законодавством України;

3.3.40. Здійснює фінансування закладів освіти, веде облік і складає звітність, аналізує використання коштів та подає відповідні звіти;

3.3.41. Здійснює бухгалтерський облік та звітність діяльності Інклюзивно-ресурсного центру, Дитячо-юнацької спортивної школи, Центру професійного розвитку педагогічних працівників, Віньковецького будинку дитячої та юнацької творчості, централізованої бухгалтерії Відділу, господарської групи.

 

3.4. Відділ має право:

3.4.1. Залучати до розроблення місцевої Програми розвитку освіти та розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників, інших спеціалістів;

3.4.2. Скликати у встановленому порядку, у тому числі щороку серпневі конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників закладів та установ освіти з питань, що належать до його компетенції;

3.4.3. Вносити органам виконавчої влади та селищній раді пропозиції щодо фінансування закладів та установ освіти, закладів спортивного спрямування, брати безпосередню участь у формуванні бюджету відповідної галузі громади;

3.4.4 Зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень керівників закладів освіти, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням їхніх повноважень;

3.4.5. Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво, налагоджувати прямі зв’язки з закладами освіти, науковими установами інших країн, міжнародними організаціями, фондами тощо;

3.4.6. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції Відділу утворюється колегія у складі начальника (голова колегії), інших відповідальних працівників Відділу, керівників закладів освіти. Рішення колегії затверджуються наказами начальника Відділу;

3.4.7. При Відділі освіти, молоді та спорту може створюватися рада з питань освіти (рада керівників закладів освіти), діяльність якої регламентується Положенням про неї, а також інші громадські утворення (ради), комісії з числа учасників освітнього процесу, представників громадськості;

3.4.8 Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами селищної ради, її виконавчого комітету, органами, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, об’єднаннями громадян.

 

4. Структура відділу

4.1. Штатний розпис і структура Відділу складається згідно рекомендацій Міністерства освіти і науки України, за поданням начальника відділу освіти, молоді та спорту, затверджується рішенням сесії селищної ради у межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників, затверджених селищною радою;

4.2. Працівники Відділу – посадові особи місцевого самоврядування, відповідно до вимог чинного законодавства України призначаються на посаду і звільняються з посади розпорядженням селищного голови за результатами конкурсного відбору;

4.3. Працівники Відділу, які не є посадовими особами місцевого самоврядування, призначаються та звільняються наказом начальника Відділу.

4.4. Посадові обов’язки працівників Відділу, які є посадовими особами місцевого самоврядування, визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються селищним головою;

4.5. Посадові обов’язки працівників Відділу, які не є посадовими особами місцевого самоврядування, визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються начальником Відділу.

 

5. Керівництво Відділу

5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади селищним головою в установленому законом порядку за результатами конкурсного відбору або за іншою процедурою, встановленою законом.

5.2. Відділ складається з:

апарату Відділу;

централізованої бухгалтерії Відділу;

господарської групи.

5.3. Діяльність структурних підрозділів регламентується відповідними положеннями, що затверджуються начальником Відділу;

5.4. Начальник Відділу:

5.4.1. Здійснює керівництво діяльністю Відділу;

5.4.2. Несе відповідальність, передбачену чинним законодавством, за невиконання або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни;

5.4.3. Діє без доручення від імені Відділу, представляє його інтереси в органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадами;

5.4.4. Видає в межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання. Накази начальника Відділу, видані в межах його повноважень, є обов’язковими до виконання. Накази, видані з порушенням законодавства або з перевищенням повноважень, можуть бути скасовані розпорядженням селищного голови або оскаржені в судовому порядку;

5.4.5. Затверджує посадові інструкції працівників Відділу, які не є посадовими особами місцевого самоврядування, та визначає ступінь їх відповідальності;

5.4.6. Подає на затвердження селищного голови штатний розпис, структуру відділу освіти та кошторис доходів і видатків, який погоджується з відділом фінансів селищної ради; вносить пропозиції щодо граничної чисельності та фонду оплати праці працівників Відділу;

5.4.7. Розпоряджається коштами, які виділяються на утримання Відділу освіти, молоді та спорту;

5.4.8. Відкриває рахунки у банках України, має право першого підпису на усіх банківських та інших документах, а також має право укладати, припиняти і підписувати договори, угоди тощо;

5.4.9. Погоджує штатні розписи та мережу закладів освіти;

5.4.10. Здійснює контроль за ефективним і раціональним використанням бюджетних коштів в межах затвердженого кошторису витрат, пов’язаних із функціонуванням галузі;

5.4.11 Подає селищному голові пропозиції щодо преміювання та встановлення надбавок працівникам апарату Відділу;

5.4.12. Призначає на посаду та звільняє з посади працівників відділу, які не є посадовими особами місцевого самоврядування; визначає їх посадові обов’язки і ступінь відповідальності, накладає та знімає дисциплінарні стягнення;

5.4.13. Звітує про роботу Відділу перед Віньковецькою селищною радою, виконавчим комітетом та профільною постійною комісією ради на вимогу комісії чи половини складу депутатів у будь-який час;

5.4.14. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях сесії та її виконавчого комітету питань, що належать до компетенції Відділу, розробляє проєкти відповідних рішень Віньковецької селищної ради та її виконавчого комітету;

5.4.15. Планує роботу Відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи;

5.4.16. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Відділу;

5.4.17. Здійснює інші повноваження, покладені на нього, відповідно до чинного законодавства;

5.5. Працівники Відділу діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями;

5.5.1 За порушення трудової дисципліни та внутрішнього трудового розпорядку працівники Відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством;

5.5.2. Працівники Відділу несуть відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання завдань та посадових обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих їм прав, порушення норм етики поведінки посадових осіб органів місцевого самоврядування і обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходження.

 

6. Фінансування діяльності Відділу

6.1. Відділ фінансується за рахунок коштів бюджету, які виділені на його утримання.

6.2. Селищна рада створює умови для належної роботи та підвищення кваліфікації працівників Відділу, забезпечує їх приміщенням, телефонним зв’язком, сучасними засобами оргтехніки, транспортом для виконання службових обов’язків, законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами.

6.3. Гранична чисельність, фонд оплати праці Відділу та видатки на його утримання встановлюються селищною радою відповідно до чинного законодавства.

6.4. Джерелами фінансування Відділу є кошти селищного, обласного, державного бюджетів та інших коштів, отриманих Відділом, згідно з чинним законодавством.

6.5. Відділ має право на придбання та оренду необхідного обладнання й інших матеріальних ресурсів, може користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи.

6.6. Майно, яке знаходиться на балансі Відділу, є комунальною власністю селищної ради та перебуває в оперативному управлінні Відділу.

6.7. Кошти, матеріальні цінності та нематеріальні активи, що надходять до Відділу безкоштовно, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб для здійснення освітньої, наукової, оздоровчої, спортивної, культурної діяльності, не вважаються прибутком і не оподатковуються.

6.8. Забороняється розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини для розподілу серед засновників (учасників), членів, працівників (персоналу) Відділу (окрім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших, пов’язаних з ними осіб.

6.9. Доходи (прибутки) Відділу використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Положенням.

6.10. Бухгалтерський облік та складання фінансової звітності Відділу проводиться відповідно до вимог чинного законодавства.

 

7. Заключні положення

7.1. Ліквідація і реорганізація Відділу здійснюється за рішенням сесії селищної ради у встановленому Законом порядку. Припинення діяльності Відділу здійснюється комісією з припинення (комісією з реорганізації, ліквідаційною комісією), утвореною в установленому законодавством порядку.

7.2. Відділ вважається реорганізованим (ліквідованим) з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідного запису в установленому порядку.

7.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться рішенням селищної ради.

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                 Володимир ЛУЖНЯК

 

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень